Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Besøk ved Trysil folkebibliotek

Den 23. juni var Gro Tørud fra Gode rom og Karianne Aam på besøk ved Trysil folkebibliotek. Etter avtale med biblioteksjef Tone Odden, ble det her spesielt fokusert på innredningsløsning for voksenavdelingen og det største rommet i biblioteket.

Ønsker fra Trysil bibliotek:
 Ønsker spesielt innspill på hvordan vi best deler inn i voksenavdelingen for å få brukervennlighet og gode områder å være på.
Savner mer soner, sitteplasser m.m.
 Soneinndelingen i dag er noe rotete. Ønsker forslag på skilting, for å lette for folk.
Oppsummering og tilbakemelding fra interiørarkitekt:
Trysil folkebibliotek ligger i eget hus sentralt i Trysil sentrum, litt tilbaketrukket fra sentrumsgaten forbi.
Arkitekturen i bygget med panelte furuvegger og skråtak, ulike takhøyder og tårnvinduer bidrar til et særpreget lokale.
Hele biblioteklokalet er på et plan, og er oppdelt i ulike rom/ avdelinger.
Førsteinntrykket er lunt og hyggelig, og skranken og inngangspartiet er lett synlig og tilgjengelig.
Barneavdelingen og voksenavdelingen har beliggenhet på hver sin side av inngangspartiet, og velfungerende kontor med kjøkken/ pauserom, ligger funksjonelt plassert i tilknytning til området.
Biblioteket oppleves som «levende og aktivt.»
Det har mange besøkende, både fastboende og tilreisende, og det er barn, samt voksne over 55, som benytter biblioteket mest.
Mange spør om tilgang til nett og mulighet for et sted å jobbe.
Biblioteket oppfattes som koselig av publikum, men noe utdatert. Det fungere godt i ulike besøkssituasjoner, men det ønskes mer soneinndeling og flere sitteplasser.
Det er 3 publikums pc`er i biblioteket.
Inngangspartiet er åpent og lyst, men reolenes plassering innover i voksenavdelingen er noe «labyrintaktig», og det er litt vanskelig å orientere seg videre innover i lokalet.
Det er litt trangt mellom noen av reolene, og trafikkmønsteret og skiltingen er noe uklar. Skiltingen er etter en plan i utgangspunktet, men er noe tilfeldig i dag.
Barneavdelingen er bedre. Her er det tydeligere gangsoner og mer med fritt gulvareal.
3 studierom ligger i tilknytning til voksnavdelingen.
De er forholdsvis små, fremstår avstengt og er lite i bruk.
Under besøket ble det vurdert muligheter for å inkludere studierommene mer i bibliotekrommet, for å tilrettelegge for mer funksjonelle arbeidsplasser her.
Det ble også diskutert om flere bøker kan kasseres/ evt. flyttes på, og om det kan åpnes opp mer i bibliotekrommet generelt.
En utfordring i dette bibliotekrommet er «pc- kroken», som tidligere var ungdoms- krok, og nå er noe «midt imellom».
Den er sentralt plassert midt under tårnvinduene i voksenavdelingen, men sonen fremstår litt uklar i dag og området her kan med fordel oppgraderes.
Oppslag/ brosjyrer og lignende har fast plass på en oppslagstavle i yttergangen, men en del oppslag eksponeres også på dører i området rundt.
Aktuelle temaer/ nyheter eksponeres i skrankeområdet, og også på bord eller stativ i bibliotekrommet for øvrig.
Større utstillinger, litteraturkvelder, konserter, kurs og lignende arrangeres i den nyoppussede Moren- salen.
Lokalsamlingen er plassert i et eget rom, vegg i vegg med Moren-salen.
Rommet er forholdsvis stort, men er lite funksjonelt innredet. En bedre utnyttelse av rommet her kan gi nye muligheter.
Lydforholdene i lokalet er gode, men det har kommet noen tilbakemeldinger på at det er litt dårlig akustikk i Moren- salen.
Den generelle belysningen i biblioteket består av forholdsvis mange lamper og alle reolene har integrert belysning i tillegg.
Men det aldrende trepanelet og de forholdsvis små vindusfeltene krever mye lys, og noen områder i lokalet fremstår litt mørke.
Det er ikke gjort noe med belysningen i forhold til eksponering av materiale.

Ut i fra denne oppsummeringen, og ønsker og behov for øvrig, så prioriterer jeg å fokusere en del på arealdisponeringen/ planløsningen i min tilbakemelding med forslag til endringer.
Jeg ser at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen grep her, spesielt med tanke på ønsket om flere soner, sitteplasser, og tilpasninger til dagens behov.
Ved å endre aktiviteter i deler av bibliotekrommet, og tilrettelegge for mer fleksibilitet i innredningen, kan utnyttelsen av lokalet bedres og gode soner kan skapes.
Det er en del justeringer som kan gjøres her med forholdsvis små grep.
-Reoler kan flyttes på, siktlinjer kan bedres og nye sittegrupper og soner kan lages.
Ved å benytte mest mulig av lagringskapasiteten langs veggene, kan det også tilrettelegges for mer fritt gulvareal mellom reolene i forhold til gangsoner, sitteplasser og hensynet til
tilgjengelighet for alle.
Har derfor prioritert å skissere opp et planforslag på en noe justert møbleringsplan, med fokus på trafikkflyt og funksjonalitet. Plantegningen viser i hovedsak en omdisponering av den eksisterende
innredningen, med noen forslag på nyinnkjøp der dette kan være hensiktsmessig.
– Et utgangspunkt for videre planlegging/ riktige nyinnkjøp, når økonomien tillater det.
Møbleringsplanen er kun et skissert forslag. Jeg vil anbefale at det videre tas en gjennomgang av alle reoler og utarbeides en målsatt møbleringsplan for området, før de endelige avgjørelsene tas, slik at tilstrekkelig plass for gangsoner, betjeningsareal og siktlinjer ivaretas på en best mulig måte.
Med god planlegging kan det tilrettelegges for fleksibilitet og fremtidige endringer, og innkjøp kan gjøres over tid.

Les hele evalueringen her: Trysil bibliotek, Referat fra bibliotekbesøk, 23.06

Møbleringsplan: Trysil bibliotek, Skissert møbleringsplan, 23.06. 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: