Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Erfaringer og innspill hentet fra spørring

Fylkesbiblioteket ønsket, i tillegg til avslutningsseminaret, å gi muligheten til å komme med tilbakemeldinger og innspill. Derfor ble det sendt ut en spørring. Denne ble sendt til alle ansatte i folkebibliotekene. Vi fikk inn fem svar. Selv om et ikke er så mye, er det nyttig å lese hva dere har å si! Svarene blir lagt ut her og vi vil veldig gjerne ha tilbakemeldinger og kommentarer her på bloggen!

Fylkesbiblioteket søker nå Nasjonalbiblioteket om å få forlenget prosjektperioden noe, og om en omdisponering av midlene. Om vi får det, kan vi konkretisere et eller flere av de tiltakene som er jobbet fram.

Svarene som er kommet inn:

Konkrete resultater: Forslå tiltak du mener er viktige for prosjektet og bibliotekene. Tiltakene kan springe ut fra både de innspill som kom på seminaret og egne ideer

Byttebanken kan fungere, og kan være en naturlig fortsettelse på prosjektet, da den virkelig vil utnytte det at alle har ulik kunnskap om ulike ting, og kan se ting med nye øyne i andre bibliotek igjen. Samtidig bør slike byttebank-utvekslinger planlegges, og avstand vil kunne være en utfordring. Alt i alt en god fortsettelse av prosjektet.
Tiltakene som er foreslått gjennom prosjektet er ganske dekkende. Føler ikke behov for å tilføye nye her.
Som jeg sier litt lenger ned i skjemaet: Jeg skulle ønske jeg ar blitt sendt til et bibliotek på vår størrelse ang utlån, tiltak, personale etc Ett tiltak det kanske at vi kan lære med om kassering (noe som er veldig viktig!) og info om biblioteket på sosiale medier. Det vi gjør i dag er jo meget amatørmessing.
Tilltak 1 om byttebank er en fersk, relevant og god ide. De to andre forslåtte tiltakene er gammelt nytt, uavhengig av prosjektet.
Støttar dei tre forslaga: “Byttebank for bibliotek”, “Endring i bibliotekrommet” og “Hedmarksanbefalinger”.

Konkrete resultater: Hva er allerede gjort/satt igang ved ditt bibliotek som en følge av prosjektet?

Kassering, ominnreiing, intern prosess med “nytt blikk”, auka brukarfokus og betre tilrettelegging i bibliotekrommet.
Kassering av bøker i utlånet for å få mere luft i hyllene.
Har tatt et par kasseringsrunder av gammel faglitteratur, gjort at flere aktuelle bøker kan frontes. Det er en oppgave man utsetter, og glemmer litt. Man vet det trengs, men det blir fortere gjort når andre utenfra bemerker 🙂
Etter som prosjektet har utviklet seg har det ikke blitt opplevd som relevant for vårt bibliotek.
Økt bevissthet rundt rot/overmøblering i inngangsparti. Mer fokus på hvordan utstillinger synes og fungerer. Forsterket fokus på passiv formidling: Forsider ut, god plass på hyllene, anbefalinger fra de ansatte på egen hylle.

Konkrete resultater: Hva er planlagt av utvikling/tiltak som en følge av prosjektet?

Vi planlegger noe kategorisering i barneavdelingen og merking av lettlestbøker etter vansklighetsgrad
Ingen ting som følge av prosjektet.
Stor endring i barne- og ungdomssamlinga. Råd frå Tynset, observasjonar andre stader og vurderingar i rapportar er med på å danna grunnlag for endringa. Vidare samlingsutvikling med vekt på kassering og plass til eksponering.
Mer jobbing med hvordan biblioteket fremstår for brukeren (oversikt, tiltalende, intuitivt). Hyppigere og mer overraskende utstillinger. Anbefalingslapper i bøker. Tiltak for å sikre at alle som møter publikum vet mer om hva som er nytt og/eller hva som er bra innen ulike sjangre.
Små anmeldelser på lapper, som er stukket inn i skjønnlitteratur for voksne. Få fram litt glemte bøker, og ha alternativer når de mest populære bøkene er utlånt. Ipad er innkjøpt, med flerbruk som formål. Vi bør kunne få til en løsning slik at formidling blandt hyllene er en ting den brukes til. Ebøker kan også formidles overalt med et slikt brett.

Arbeidsplassforankring: Hva slags forarbeid ble gjort før vandring fra og til ditt bibliotek?

Før vi vandret: Undersøkelse av hjemmesidene til biblioteket som skulle vandres til. Se hva som stod der i forhold til arrangementer og andre ting som var aktuelt i forhold til skjema. Ble også kontaktet i forhold til arrangementer de dagene jeg var der, om jeg ville være med på det som skjedde på kveldstid eller ikke. Før det vandret til oss: Finne en ansvarsperson som den som vandret til oss kunne forholde seg til. Slik at det var en person som hadde hovedansvaret for å fortelle om biblioteket, vise rundt passe på at vandreren fikk oppleve flere sider ved biblioteket. Ha kontakt med personen på forhånd, slik at den var forberedt på hva som kom til å skje i løpet av dagen, og hva hun ville være med på av aktiviteter de dagene.
Vi tenkte grundig i gjennom hva vi kunne lære bort av våre aktiviteter til vandreren; aktiviteter som andre bibliotek ikke har, bl.a. bokpakker til barnehagebarn i grendebarnehagene og GI meg en A-bilen som kjører til grendeskolene.
Det var nødvendig med litt ekstra motivasjon før noen dristet seg til å reise ut på vandring (et godt stykke unna)… 🙂 Før vandring til vårt bibliotek var det et poeng å ikke gjøre noe spesielt. Vi ønsket å bli sett slik vi faktisk var, uten å “glatte over”.
Samtale og refleksjon over eigen “tilstand” på personalmøte og i det dalege. Observasjonar og tankar om mulege endringar.
Det ble planlagt og forberedt hva som skulle ses nærmere på/presenteres med utgangspunktet i “vandreskjemaet”.

Arbeidsplassforankring: Hva er gjort i etterkant av vandring fra og til ditt bibliotek?

Returnere utfylt vandreskjema. Bearbeide ideer som ble utvekslet med andre bibliotekarer under vandringen.
se svar Konkrete resultat
Vandrerrapportene er diskutert i.f.m. personalmøter. De vil også være en del av grunnlaget for systematisk utviklingsarbeid fremover.
Fortsatt felles refleksjon og nokre konkrete tiltak er sett i verk, andre planlagd/sett på prioriteringslista. Lean-arbeid.
Har hatt litt kontakt med både vandrebibliotek og vandret til bibliotek. Føler man ble litt bedre kjent med bibliotekarene som vandret/ble vandret til. Tips og triks har blitt utvekslet.

Vandring: Hvis du vandret; hvordan syntes du det fungerte? (De som ikke vandret, hopper over dette punktet)

Det å arbeide i et annet bibliotek opplevdes som lærerikt når jeg frigjorde meg fra vandreskjemaet og prosjektets rammer.
Det var veldig fint å bli kjent med fjesene du bare møter på telefon. Det er derfor lettere å ringe dit nå da jeg føler at jeg “kjenner” både biblioteket og personalet. MEN jeg synes jeg ble sendt til “feil” bibliotek. Jeg burde ha kommet til ett på vår størrelse i budsjett og personale. Tror kanskje det hadde gitt mer til begge parter det at vi hadde mer felles av problemer og aktiviteter.
Kjendest både interessant og verdfullt å bruka ein dag på vandring. Lett å få dialog med dei tilsette. Kjende meg velkomen på besøk. Gjorde mange små og store observasjonar som eg har teke med meg vidare på ulike vis.
Fungerte veldig greit. Jeg vandret til et bibliotek som også hadde valgt å gi meg en kontaktperson, slik at den hadde “kontroll” på dagen, og passet på at jeg fikk spurt om det som trengtes, sett hele biblioteket og fikk et innblikk i deres bibliotekhverdag.

Vandring: Hvis du ikke vandret; hvordan opplevde du vandring fra og til ditt bibliotek? (De som vandret, hopper over dette punktet)

Veldig positivt med besøk. Man blir blind for egne omgivelser og rutiner, og det er er matnyttig og stimulerende når en som “kan faget” kan se oss utenfra.

Bruk av bloggen: Har du vært innom lest i den underveis i prosjektet? (https://bibliotekarvandring.wordpress.com/)

Ja 5 100 %
Nei 0 0 %
Vet ikke, kjenner ikke til bloggen 0 0 %

Bruk av bloggen: Har du blitt inspirert av å lese om andres vandringer?

Ja. Det var svært interessant og nyttig å lese hvordan vandrerne opplevde hverandres bibliotek.
Nei.
JA. Det har vært gøy å lese om vandringene, og man har fått veldig lyst til å reise rundt i Hedmark til alle flotte bibliotekene. Vi har uendelig mange løsninger på ulike ting. Og det er gøy å se hva som finnes.
Ja! Har ikkje alltid hatt tid til å kommentera, men lesinga har vore interessant.

Bruk av bloggen: Nevn innlegg du fant inspirerende

IPad på vandring Mange bilde har vore inspirerande.
Åsnes, som begynte endringene allerede etter kick-off, hvorfor vente? Vikarene fra fylkesbiblioteket på tur! Det er gøy å lese om hvordan dere som har vært vikarer har opplevd lånere. (elsker den ene låneren som kommer innom og rydder litt innimellom, bare fordi hun har lyst :)) Ipad i biblioteket
Har lest alle, men det er en stund siden nå. Har for øyeblikket ikke tid til å gå tilbake og friske opp, så jeg har ingen spesiell favoritt. Men generelt var de fleste innleggene verdifulle på en eller annen måte.

Bruk av bloggen: Hvordan synes du bloggen har fungert underveis i prosjektet?

Bloggen har vært et godt verktøy for å følge med på prosjektet underveis. Formen sikrer også at man blir minnet på prosjektet i en travel hverdag. Det er viktig at innholdet i den tas vare på og fortsetter å være tilgjengelig så man har mulighet til å gå tilbake og hente ut tips og observasjoner.
Den har fungert mest som Fylkesbibliotekets forsøk på å skape begeistring for et noe tynt prosjekt.
Litt for lite kommentar-aktivitet. Bloggen har virka litt daud. Dette kan skuldast tidsklemma i bibliotekkvardagen….. Sikkert fleire enn meg som har lest meir enn dei har kommentert. Det kunne kanskje ha vore fint med “tommel-opp”, som på FB, slik at ein kunne gjeve ei lita og rask tilbakemelding og fått vist litt respons.
Bra, det har vært gøy å gå inn og finne neste reisebrev. Det er så mange ulike mennesker og ulike biblioteker, det har vært spennende å lese. Det var litt nervøst å gå inn og se at vandringen til oss var lagt ut 🙂 Og litt nervøst for meg når min vandring ble lagt ut. Hvordan kom vandrebiblioteket til å reagere på tips og anbefalinger på bibliotekrom og andre ting 🙂
Jeg har ikke vært inne på den ofte, men synes det var spennende å lese og kanskje få noen ideer

Metodikk: Hvordan synes du det har fungert at bibliotekene har vært med på å utforme fokusområder og tiltak?

Greit nok som ide, men det har gjort profilen og målet for prosjektet uklart og sprikende.
Demokratisk og bra. Alle har hatt sjansen til å koma med innspel. det aukar sjansen for involvering. Me eig “produktet” i større grad.
Bra. Denne typen prosjekt blir mest relevant når deltagerne gjennom utforming av fokusområder og tiltak får eierskap.
Bra. Jeg er likevel ganske imponert over at dere klarte å sette sammen skjemaet ut fra alle de små lappene dere satt igjen med etter kick-off.
Bra

Metodikk: Hvordan synes du fylkesbibliotekets koordinering av prosjektet har fungert?

Igjen greit nok, men fylkesbiblioteket har hatt problemer med å konkretisere prosjektets mål og mening.
Ryddig og bra.
Veldig bra. Gode, ryddige vandreplaner. Men med en mulighet til å endre litt om det viste seg å passe dårlig for enten vandrer eller bibliotek.
Bra. Det ble greit ordnet opp da jeg ikke kunne dra på oppsatt tur.
Det har fungert godt.

Fokusområder: Hvordan har ditt bibliotek jobbet med fokusområdene i prosjektet? (Ny formidling i bibliotekrommet og Utvikling og fornying av bibliotekrommet)

Biblioteket jobber, med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser, til en hver tid med disse fokusområdene uavhengig av prosjektet.
Vi har nå vært så heldige at vi har fått en del prosjektmidler i år og driver med utvikling av bibliotekrommet og er igang med div prosjekter fra forfatterbesøk, kurs i data, foredrag, formiddagstreff etc
Ipad er innkjøpt, med formidling som et mål. E-bøker kom også, og ble et ekstra tilskudd på formidlingen. Men ut blant hyllene er et mål på sikt. Bibliotekrommet har ikke blitt gjort så veldig mye med. Det kom heller ikke så mange innspill på dette fra vandrer. Men det er stadig små endringer likevel, særlig i skrankeområdet. (Kan vi ikke sette denne inn i dette skapet, for da syns ikke den for publikum, og så kan dette forsvinne inn på lageret, vi bruker den ikke så ofte…)
Vi har merket oss observasjonene som er gjort underveis. Så langt har jobbingen foregått uformelt (man diskuterer enkeltideer og tar dem i bruk etter ad hoc-prinsippet), men vi kommer til å bruke erfaringer fra prosjektet til mer systematisk utviklingsarbeid utover høsten og vinteren.
Me har sett i gang ein prosess og vippa biblioteket ut av “stillstanden”. Formidling skjer på fleire vis enn tidlegare og me har eit meir medvite tilhøve til bibliotekrommet enn det som har vore tilfelle før. Prosjektet er med på legitimera arbeidstid brukt på desse områda.

Innspill: Har du andre kommentarer eller innspill?

Et godt prosjekt, og for oss som vandret var det veldig morsomt å få komme til nye bibliotek vi kanskje ikke ville besøkt. Veldig bra at dere satte opp vandringer til bibliotek som er et stykke unna, man kan lære mye av naboene, men de har man gjerne litt mer kontakt med enn de lenger unna, og bør kanskje huske på å spørre litt mer i hverdagen om det er noe man tenker på å endre, eller om man vil lage en egen mini-vandring en dag, for å få nye innspill i hverdagen.
Det har vore kjekt å delta! Har henta mykje inspirasjon.
Ikke annet enn det jeg har nevnt om besøk til bibliotek på samme størrelse. Tror det er viktig.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 24, 2014 by in Prosjektarbeid and tagged , .
%d bloggers like this: